Σχετικά με το έργο SECOVE

Το έργο SECOVE στοχεύει στη δημιουργία μιας πλατφόρμας συνεργασίας για τα Κέντρα Επαγγελματικής Αριστείας (CoVEs) σε όλη την Ευρώπη, στον τομέα της ανανεώσιμης και αειφόρου ενέργειας. Θα έχει τοπική βάση, με ένα κέντρο (COVE) σε κάθε χώρα-εταίρο. Κύριος στόχος της πλατφόρμας αποτελεί η προώθηση και η υιοθέτηση καινοτόμων και ποιοτικών ευκαιριών δια βίου μάθησης, προσανατολισμένες στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, ικανοτήτων και την απόκτηση προσόντων, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης ευκαιριών κινητικότητας. Το έργο θα υιοθετήσει και θα υποστηρίξει μια ολιστική προσέγγιση για την προώθηση της δημιουργικότητας, της ένταξης και της επιχειρηματικής νοοτροπίας.


ΓΙΑΤΙ ΤΟ SECOVE;


Το Κέντρο Επαγγελματικής Αριστείας ανταποκρίνεται στις Ευρωπαϊκές, Εθνικές και τοπικές πολιτικές για την προώθηση της αριστείας στα κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης

Σκοπός μας είναι η αντιμετώπιση των ακόλουθων προκλήσεων

 • Η αειφόρος ενέργεια και οι ποικίλλες εφαρμογές της, όπως η ενεργειακή αποδόση του κτιριακού αποθέματος, τα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενεέργειας και τα ευφυή ενεργειακά συστήματα ενσωματώνονται στις εθνικές και περιφερειακές πολιτικές των εμπλεκόμενων κρατών και συνεπώς, έχουν μεγάλη σημασία για τα κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης

 • Η ανάπτυξη νέων και σχετικών προγραμμάτων μάθησης που αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις της αειφόρου ανάπτυξης. Προς αυτή την κατεύθυνση βλέπουμε το Νέο Πράσινο Σύμφωνο να προωθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε στρατηγικό επίπεδο, καθώς και διαφορετικές πολιτικές που σχετίζονται με τεχνικές δεξιότητες για βιώσιμη ανάπτυξη, όπως το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δεξιοτήτων για τη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ανθεκτικότητα (έγκριση Ιούλιος 2020).

 • Η προώθηση της μάθησης με βάση την εργασία και η διασύνδεση της αγοράς εργασίαςμε τα Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – μια τάση που εντοπίζεται και εξετάζεται από το CEDEFOP στο Έγγραφο Προγραμματισμού 2021-2023. Επιπλέον, οι πάροχοι επαγγελματικής κατάρτισης στα επίπεδα 3-5 του EQF στερούνται στρατηγικών διεθνοποίησης, καθώς και της ικανότητας να οργανώσουν ποιοτικές διακρατικές θέσεις μαθητείας χρησιμοποιώντας το Erasmus+ ή άλλες συναφείς επιχορηγήσεις.

 • Η προσέλκυση περισσότερων γυναικών σε τεχνικά προσόντα είναι εμφανής σε όλες τις χώρες, ειδικά για κατώτερα προσόντα επαγγελματικής κατάρτισης, επιπέδου 3-5, αλλά και σε υψηλότερα επίπεδα EQF (A Union of Equality: Gener Equality Strategy 2020-2025 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

 • Η προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης, σύμφωνα με τις περιφερειακές στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης και χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες δυνατότητες των συνεργαζόμενων φορέων και των τοπικών δικτύων.

 • Η καθιέρωση μιας κουλτούρας ποιότητας στην επαγγελματική κατάρτιση που υπερβαίνει απλώς τη συμμόρφωση, με πρότυπα και κανονισμούς που αφορούν κοινές αξίες για την αριστεία, την ένταξη και τη βιωσιμότητα (EFQEA: ανάλυση Cedefop και κύρια πορίσματα, 2021).

Μάθετε περισσότερα για σχετικές πολιτικές σε αυτόν τον τομέα.

Στην Ελλάδα, ο νέος Νόμος 4653/2020 προαναγγέλει την ανάπτυξη Κέντρων Αριστείας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για την υποστήριξη καλών πρακτικών στην ποιότητα και την καινοτομία. Παρόμοιες προσεγγίσεις έχουν αναληφθεί σε όλη την Ευρώπη: μερικά παραδείγματα είναι το βασκικό σχέδιο επαγγελματικής κατάρτισης (στη Βόρεια Ισπανία), το οποίο καθιστά βασική προτεραιότητα την αντιμετώπιση των προκλήσεων των βιομηχανιών και μετατρέπει τα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης σε Κέντρα Υψηλής Απόδοσης ή της Σαρδηνίας στο «Ευφυές» Στρατηγική Εξειδίκευσης», η οποία διακρίνει 3 «θεμελιώδη» θέματα παραγωγής Αγρο-βιομηχανία, Τουρισμός-πολιτιστική και περιβαλλοντική κληρονομιά και ΤΠΕ, συν Δίκτυα για την Αποτελεσματική Διαχείριση της Ενέργειας στην Ιταλία. Κριτήρια για τα Κέντρα αριστείας είναι η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα του διδακτικού και ερευνητικού έργου, η συνάφεια των προγραμμάτων σπουδών, η σύνδεση εκπαίδευσης και έρευνας, η διεθνής συνεργασία και η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών υποστήριξης.

ΣΤΟΧΟΙ


 • Η διασφάλιση της βιωσιμότητας της πλατφόρμας SECOVE, μέσω της δέσμευσης των ενδιαφερομένων, της ευθυγράμμισης με τις Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης και της εξασφάλισης διακυβέρνησης και χρηματοδότησης.

 • Προώθηση Κέντρων Επαγγελματικής Αριστείας με επίκεντρο τον μαθητή και χωρίς αποκλεισμούς, φέρνοντας ολιστικές προσεγγίσεις στα άτομα, με προσόντα που βασίζονται στην αγορά εργασίας στον τομέα της αειφόρου ενέργειας.

 • Προώθηση της δημιουργικότητας, της επιχειρηματικής νοοτροπίας και των καινοτόμων ευκαιριών μάθησης μέσω της συνεργασίας μεταξύ εκπαίδευσης, βιομηχανίας και των θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων.

 • Δημιουργία κόμβων καινοτομίας και υποστήριξη της μάθησης με βάση την εργασία σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο.

 • Να αναπτύξει προγράμματα βασισμένα στην εργασία σύμφωνα με τις αρχές του ECVET και να οργανώσει διακρατική πιστοποίηση και αναγνώριση.

 • Να προσελκύσει περισσότερες γυναίκες σε τεχνικά επαγγέλματα.

 • Προώθηση της κουλτούρας ποιότητας και υποστήριξη των παρόχων επαγγελματικής κατάρτισης, ώστε να υιοθετήσουν ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα ποιότητας.

Αποτελέσματα


ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ


Το SECOVE είναι ένα έργο που σχεδιάστηκε για 4 χρόνια υλοποίησης. Η φιλοδοξία μας να επιτύχουμε ένα θετικό αντίκτυπο στην επαγγελματική κατάρτιση στον τομέα της αειφόρου ενέργειας μπορεί να γίνει ευλόγως κατανοητή χάρη στη μεγάλη διάρκειά, τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού εταίρων από πέντε διαφορετικές χώρες, που εκπροσωπούν διαφορετικούς τύπους ενδιαφερομένων και την ουσιαστική χρηματοδότηση. Η ομάδα SECOVE είναι πράγματι αφοσιωμένη στην παρακολούθηση, τη μέτρηση και, κυρίως, τη δράση για να διασφαλίσει ότι οι δραστηριότητες του δικτύου SECOVE επιφέρουν μια θετική μακροπρόθεσμη αλλαγή.

590
συμμετέχοντες σε εργαστήρια
210
συμμετέχοντες σε εκδηλώσεις
89
εκπαιδευόμενοι
45
συμμετέχοντες σε δράσεις κινητικότητας
SECOVE Bulb

Συνδεθείτε με το δίκτυο

Μην χάνετε τις τελευταίες εξελίξεις! Εγγραφείτε στο Newsletter του SECOVE.

Το έργο SECOVE – Κέντρα Επαγγελματικής Αριστείας για την Αειφόρο Ενέργεια (Αριθμός Έργου 101056201) έχει συγχρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών ιστότοπος αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των δημιουργών του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται εντός.