Naši partneri

Partnerstvo SECOVE

9
poskytovateľov VET
7
zástupcov priemyslu
5
výskumných organizácií
1
orgán verejnej moci


Grécko

Univerzita West Attica bola založená v roku 2018. Je výsledkom zlúčenia Univerzity aplikovaných vied Pireus a Univerzity aplikovaných vied Atény. Nová univerzita je treťou najväčšou v Grécku.

Univerzita založená na dlhoročnej a úspešnej tradícii ústavov poskytuje vysokú úroveň pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania spojeného s intenzívnou výskumnou činnosťou v špecifických oblastiach. UNIWA si udržiava trvalé partnerstvá s ďalšími domácimi a zahraničnými vzdelávacími a výskumnými ústavmi s cieľom neustále zvyšovať úroveň štúdia a výskumu.

UNIWA sa aktívne podieľa na niekoľkých národných programoch a programoch Európskej únie pre medzinárodnú spoluprácu, výskum a šírenie vedomostí.

IEK DELTA bola založená v roku 1971 a čoskoro sa stala lídrom v odbornom vzdelávaní v Grécku, certifikovaná gréckym ministerstvom školstva a EU. So 47-ročnými skúsenosťami v súkromnom vzdelávaní, ponukou postsekundárnych vzdelávacích programov úrovne 5, je jeho cieľom zabezpečiť kvalitu poskytovaných vedomostí a vysokú úroveň profesionálnej rekvalifikácie a zamestnania. IEK DELTA vyvinula jedinečné vzdelávacie prostredie s 53 špecializáciami rozdelenými do 5 škôl.

DIEK Aigaleo je jeden z verejných inštitútov odborného vzdelávania v západnej časti Atén s názvom Aigaleo. Študenti inštitútu odborného vzdelávania sú absolventi stredných škôl vo veku 18+, ako aj dospelí, ktorí chcú získať odborné vzdelanie. IEK Aigaleo je najstarší inštitút odborného vzdelávania v Grécku, založený v roku 1992 a jeden z najväčších v Aténach. Dochádzka do inštitútov odborného vzdelávania (IEK) trvá 5 semestrov
  • 4 semestre teoretickej a laboratórnej prípravy (1200 hodín)
  • 1 semestrálna stáž alebo zaučenie (1050 hodín)
Absolventi získajú Diplom odbornej špecializácie úrovne 4 NQF/EQF a po skúškach v Národnej organizácii pre certifikáciu kvalifikácií a odborného poradenstva (EOPPEP) získajú Diplom odbornej špecializácie úrovne 5 NQF/EQF
V roku 2021 bol Verejný inštitút odborného vzdelávania IEK Aigaleo premenovaný na tematický verejný inštitút odborného vzdelávania IEK Aigaleo so zameraním na S.T.E.A.M. (veda, technika, inžinierstvo, umenie, matematika)
IEK Aigaleo má v školskum roku 2021-22 700 študentov.

KOMORA MALÉHO A STREDNÉHO PRIEMYSLU V PIREU

CRES – Centrum pre obnoviteľné zdroje energie a šetrenie
je grécka organizácia pre obnoviteľné zdroje energie (RES), racionálne využívanie energie (RUE) a úsporu energie (ES) a bola menovaná za národné koordinačné centrum vo svojej oblasti činnosti. Je verejnoprávnym subjektom, pod dohľadom ministerstva životného prostredia a energetiky a má finančnú a administratívnu nezávislosť, pričom jeho financovanie je zabezpečené najmä národnými, európskymi a medzinárodnými projektmi, ako aj projektmi realizovanými v mene priemyselných, hotelových a stavebný sektor a pod. Jeho hlavným cieľom je výskum a propagácia aplikácií OZE/RUE/ES na národnej a medzinárodnej úrovni, ako aj podpora súvisiacich aktivít s prihliadnutím na princípy trvalo udržateľného rozvoja.

IDEC je školiaca poradenská spoločnosť so sídlom v Pireu, Grécko. Jej činnosť pozostáva zo školení, manažérskeho poradenstva, zabezpečovania kvality, hodnotenia a vývoja IKT riešení pre súkromný aj verejný sektor. Klientmi IDEC sú tak malé a stredné podniky, ako aj väčšie grécke spoločnosti z rôznych sektorov. Spolupracuje s viac ako 800 inštitútmi v celej Európe a s približne 300 odborníkmi na špecifické oblasti. IDEC má rozsiahle skúsenosti s európskymi projektmi, či už ako koordinátor alebo ako partner z rôznych európskych programov a iniciatív. IDEC má konzultačné skúsenosti pri vývoji systémov manažérstva kvality v gréckych školiacich strediskách a bolo akreditované ako centrum celoživotného vzdelávania. Hlavnými oblasťami odbornosti sú manažérske poradenstvo, manažérstvo kvality, certifikácia, návrh obsahu školení na základe ECVET, vývoj softvéru a multimédií, internetové aplikácie, dištančné vzdelávanie, e-business a e-commerce.


Španielsko

Politeknika Ikastegia Txorierri je dotovaná stredná škola pre vedu a techniku a odborné vzdelávanie a prípravu (obe úrovne EQF 4 a 5) v španielskom baskickom regióne. Škola so 45 zamestnancami každoročne poskytuje vzdelanie pre viac ako 400 študentov denného štúdia a viac ako 1000 dospelých – externých študentov.

Txorierri patrí do siete HETEL 27 dotovaných škôl H/VET v Baskicku, ktoré poskytujú odborné vzdelávanie a prípravu viac ako 10 000 denným študentom odborného vzdelávania (www.hetel.org).

Politeknika Txorierri funguje ako spoločenstvo zložené z rodín, spoločností a miestnych rád a zamestnancov. Sme súčasťou skupiny Mondragon, ktorú tvorí 289 spoločností a subjektov a 15 technologických centier (http://www.mondragon-corporation.com/).

Txorierri je tiež pridruženým členom susedného Vedeckého a technologického parku Bizkaia (http://www.parque-tecnologico.es/) a má dohody o spolupráci s kľúčovými obchodnými a priemyselnými zoskupeniami v Baskicku.

GAIA je Asociácia aplikovaných znalostných a technologických odvetví v Baskicku a združuje viac ako 311 spoločností v tomto sektore. Jej cieľom je byť benchmarkom v kolaboratívnych inováciách pre vytváranie a implementáciu globálne konkurencieschopných riešení založených na vlastných znalostiach a technológiách (poradenstvo, strojárstvo, elektronika, výpočtová technika, telekomunikácie a gamifikácia).

Špecializované služby, ktoré ponúkame partnerom, sú talent, internacionalizácia, technológia a výskum a partnerstvá. Ďalšie podporné služby, ktoré ponúkame partnerom, sú komunikácia a vytváranie sietí.

< class=“ewa-rteLine“>Naše hlavné oblasti činnosti sú inteligentný priemysel a energetika, inteligentné územie a inteligentná spoločnosť.

ONDOAN (www.ondoan.com) je skupina spoločností, ktoré poskytujú pokročilé služby a vyvíjajú riešenia šité na mieru v piatich hlavných oblastiach činnosti: Inžinierstvo zariadení; Životné prostredie a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci; Údržba a služby; Kvalita vnútorného prostredia a Energia. Činnosť vykonávaná spoločnosťou ONDOAN a služby, ktoré táto skupina poskytuje, sa zameriava na rôzne oblasti, vrátane jednotlivých budov, priemyslu, infraštruktúry, bezpečnosti, zdravia, energie a životného prostredia. ONDOAN S.Coop. je materskou spoločnosťou ONDOAN Group, ktorá má viac ako 400 zamestnancov a je súčasťou MONDRAGON CORPORATION s viac ako 74 000 zamestnancami. Skupina ONDOAN pôsobí na medzinárodných trhoch a v súčasnosti má dcérske spoločnosti v Egypte, Maroku a Mexiku.

Ponuka

Systémové inžinierstvo: v oblasti HVAC, kogenerácie, obnoviteľnej energie, priemyselného chladenia, kvapalinových potrubných systémov, systémov požiarnej ochrany, čerpacích systémov, systémov na kvapalné a plynné palivá, parných systémov, elektriny, telekomunikácií.

Environmentálne inžinierstvo a poradenstvo: poradenstvo v oblasti environmentálneho manažmentu, právne poradenstvo, hodnotenie vplyvov na životné prostredie, environmentálna stopa, analýza životného cyklu, štúdie environmentálnej kvality, plánovanie udržateľného rozvoja miest, vzdelávanie a školenia, prieskum kvality pôdy, štúdie a poradenstvo v oblasti prevencie pracovných rizík

Služby a údržba: Uvedenie systému do prevádzky, Technická pomoc, Preventívna a nápravná údržba, Riadenie údržby pomocou počítača, Údržba na diaľku.

Energetické služby: Poradenstvo a inžinierstvo v oblasti energetickej efektívnosti, systémy energetického manažmentu, energetický audit, energetická certifikácia a manažment energetických služieb podľa modelu ESCO.

Kvalita vnútorného prostredia: Poradenstvo. Ošetrenie proti legionele, čistenie a dezinfekcia HVAC systémov.


Taliansko

Ciofs-FP je združenie organizácií odborného vzdelávania a prípravy, ktoré podporujú inovácie v odbornom vzdelávaní a príprave, koordináciu politík a spoločných rozvojových stratégií.

UniRoma 1 – Universita degli studi di roma la sapienza, založená v roku 1303, je najstaršou univerzitou v Ríme a najväčšou v Európe. Jej poslaním je prispievať k rozvoju vedomostnej spoločnosti prostredníctvom výskumu, excelentnosti, kvalitného vzdelávania a medzinárodnej spolupráce. Sapienza je organizovaná do 11 fakúlt, jednej školy pre pokročilé štúdium, jednej postgraduálnej školy leteckého inžinierstva, 58 oddelení, ako aj mnohých výskumných a servisných stredísk. Sapienza v súčasnosti ponúka 300 študijných programov (bakalárske a magisterské) – z ktorých viac ako 60 sa vyučuje v angličtine – 200 pokročilých odborných kurzov, viac ako 90 doktorandských titulov a 80 špecializovaných škôl. Vedecko-výskumná činnosť v Sapienze pokrýva mimoriadne široké spektrum disciplín, ktoré dosahujú úroveň excelentnosti v mnohých oblastiach vrátane archeológie, fyziky a astrofyziky, humanitných vied a kultúrneho dedičstva, životného prostredia, nanotechnológií, bunkovej a génovej terapie, dizajnu, kozmonautiky, sociálnych a ekonomických vied.

RAS – Regione autonoma della Sardegna

Autonómny región Sardínia je prostredníctvom svojho GR pre prácu zodpovedný za programovanie, monitorovanie, kontrolu a hodnotenie služieb, projektov a činností v týchto oblastiach:

– IMPLEMENTÁCIA POLITIKY PRE OBČANOV (imigrácia, štátna služba, poradenstvo pri výbere povolania, odborná príprava a vzdelávanie, samostatná zárobková činnosť a podpora podnikania);

– POLITIKY PRE VEREJNÚ SPRÁVU, PODNIKY A TRETÍ SEKTOR (rozvoj trhu práce, podpora a obrana zamestnanosti, rodová rovnosť

v oblasti zamestnanosti, sociálnej starostlivosti, zvyšovania kvalifikácie prostredníctvom celoživotného vzdelávania, spolupráce, sociálnej ekonomiky, podpory organizácií občianskej spoločnosti, pracovného a sociálneho začlenenia, inkluzívneho financovania, sociálnej zodpovednosti podnikov a sociálnej inovácie.

– Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program – Európsky sociálny fond (POR FSE).

< class=“ewa-rteLine“>Spoločnosť RIELCO bola založená v roku 1984 a je rozdelená do štyroch divízií: Inžinierstvo závodov, Životné prostredie, Energetika a Stavebníctvo.</>

< class=“ewa-rteLine“>Pokiaľ ide o oblasť, ktorej sa projekt dotýka, divízia Energia zhrnula tridsaťročné skúsenosti v oblasti elektrických, mechanických a špeciálnych systémov s cieľom vyvinúť produkty a služby zamerané na racionalizáciu spotreby energie, zvýšenie produktivity a zníženie nákladov na energie. RIELCO vyvíja a implementuje projekty energetickej efektívnosti a výrobu z obnoviteľných zdrojov v priemyselnom a terciárnom sektore, verejnom aj súkromnom, monitoruje, riadi a optimalizuje spotrebu energie každého užívateľa jednoduchým, intuitívnym a flexibilným spôsobom.

RIELCO vyvinulo projekty výskumu a vývoja s najprestížnejšími talianskymi výskumnými organizáciami. Technologické inovácie zavedené v oblasti životného prostredia, energetiky a stavebníctva prispievajú k zvyšovaniu štandardov kvality a výkonu každej vykonanej práce.


Slovensko

Technická univerzita v Košiciach je verejná vysoká škola, ktorá sa zaoberá vysokoškolskou výučbou a medzinárodnou spoluprácou v oblasti výskumu a vzdelávania, podporuje prepojenie s inštitúciami v súkromnom a verejnom sektore a reaguje tak na ich potreby a potreby spoločnosti vo všeobecnosti. TUKE uspokojuje široké spektrum vzdelávacích potrieb nielen vo východoslovenskom regióne, ale v rámci celého Slovenska a strednej Európy, keďže v mnohých odboroch je jediným centrom vzdelávania a výskumu v tejto oblasti.

IZOLA sa zameriava na rekonštrukcie domov, realizáciu zatepľovania, plochých a zelených striech. Spoločnosť poskytuje služby prostredníctvom troch stredísk: projekcia, realizácia a predaj izolácií. IZOLA je dnes zárukou kvality a spoľahlivosti v oblasti tepelných izolácií na slovenskom trhu. V roku 2020 v spolupráci so Stavebnou fakultou vznikla na južnej terase budovy tejto spoločnosti experimentálna strecha s potenciálom biodiverzity.

Slovenská komora stavebných inžinierov. SKSI je stavovská organizácia, ktorá má v súčasnosti viac ako 4 800 aktívnych autorizovaných stavebných inžinierov. Jej rady dopĺňa viac ako 1100 dobrovoľných členov, medzi ktorými možno nájsť fyzické aj právnické spoločnosti. Členstvo v SKSI vzniká na základe zákonnej povinnosti. Základné princípy, podľa ktorých SKSI funguje, sú kvalita, podpora, ochrana a česť. Uvedené piliere sa následne premietajú do výkonu svojej činnosti v jednotlivých spravovaných oblastiach.

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická. Škola pripravuje absolventov na výkon technicko-hospodárskych funkcií v odbore stavebníctvo – pozemné stavby, architektúra a interiérový dizajn, územné plánovanie, geodézia, kartografia a kataster. Spojenie všeobecného a odborného vzdelania umožňuje pripraviť všestranne rozvinutú a adaptabilnú osobnosť schopnú uplatniť sa na dynamicky sa meniacom trhu práce. Absolvent je schopný logicky myslieť, pracovať samostatne, neustále sa vzdelávať a viesť pracovné tímy vo firmách. Mal by získať takú zručnosť a vedomosti, flexibilitu svojich schopností, aby sa lepšie uplatnil na trhu práce na Slovensku, ale aj v rámci EÚ. Absolventi sú pripravovaní aj na vysokoškolské štúdium, najmä technických zameraní.

ASTRA je mimovládne, nepolitické a dobrovoľné združenie fyzických a právnických osôb. ASTRA poskytuje celoživotné vzdelávanie, podporuje výskumné a vývojové kapacity, buduje vzťahy medzi neziskovou, akademickou a komerčnou sférou a verejnou správou. ASTRA je známym partnerom a dodávateľom v projektoch a aktivitách, ktoré sú zamerané najmä na: vzdelávacie a školiace aktivity, podporu sociálnej inklúzie, pripravenosť regiónov a miest na rozvoj vrátane prípravy plánov a rozvojových programov, ako aj prenos vedomostí a zručností v regionálnom rozvoji a rozvoji ľudí zo Slovenska a na Slovensko.


Portugalsko

P.PORTO je vysokoškolská inštitúcia v Portugalsku (štvrtá vo veľkosti a 3. v počte), s viac ako 21 000 študentmi, 56 bakalárskymi titulmi, 62 magisterskými titulmi a 24 výskumnými centrami. Rozprestiera sa v troch kempusoch a hostí osem škôl. Školy P.PORTO majú kolektívnu a súdržnú identitu zaviazanú k pluralite svojej vzdelávacej ponuky, ktorej cieľom je vzdelávanie nezávislých občanov.

Poslaním P.PORTO je vytvárať a rozširovať poznatky, vedu, techniku ​​a kultúru a poskytovať študentom technické, vedecké, umelecké a prierezové zručnosti, ktoré vyjadrujú odbornosť a činnosť, aby sa stali aktérmi transformácie doma i v zahraničí a prostredníctvom zásahov prispievajú k múdremu rozvoju spoločnosti.

P.PORTO sa v súčasnosti riadi decentralizovaným modelom riadenia v súlade s autonómiou škôl.

Omegaflow ponúka inžinierske a konzultačné služby s technickou a odbornou spôsobilosťou. Omegaflow má skúsenosti s projektmi HVAC, s projektmi energeticky úsporných budov a so systémami energetického manažmentu.

INOVA+ je portugalský poskytovateľ inovačných služieb, ktorý sa špecializuje na vzdelávanie, školenia, výskum a technologický rozvoj. Jeho poslaním je poskytovať znalosti, manažérske kapacity, partnerstvá a technickú a finančnú podporu potrebnú na zabezpečenie úspešných inovačných projektov našim zákazníkom. S 25-ročnými skúsenosťami INOVA+ zamestnáva viac ako 85 konzultantov na rôznych miestach, spolupracuje so širokou sieťou partnerov vrátane univerzít, škôl a iných poskytovateľov vzdelávania; Výskumné centrá, samosprávy a orgány verejnej moci atď.

Energaia – Energetická agentúra pre juh metropolitnej oblasti Porto je kompetenčné a znalostné centrum pre udržateľnú energiu a energetickú transformáciu, ktoré je zodpovedné za koncepciu, implementáciu a monitorovanie akčných plánov pre trvalo udržateľnú energiu a klímu na svojom intervenčnom území. Rozširuje tieto kompetencie prierezovým a integrovaným spôsobom na oblasti vedomostí súvisiace s oblasťami jej základných kompetencií. Vďaka vysokokvalifikovanému technickému personálu a viac ako 20 rokom nepretržitej činnosti je Energaia dnes jednou z najstarších energetických agentúr v Portugalsku a Európe a je uznávaná ako príklad hodný nasledovania.

SECOVE Bulb

Pripojte sa k sieti.

Nenechajte si ujsť naše najnovšie správy! Prihláste sa na odber SECOVE informačných bulletinov.

SECOVE – Centrá odbornej excelentnosti pre udržateľnú energiu (Projekt č. 101056201) boli spolufinancované z programu Erasmus+ Európskej únie. Táto webová stránka odráža iba názory autora. Európska komisia nezodpovedá za žiadne použitie informácií v nich uvedených.